Thi ẩm lâuon

27.9.11

Cầu hôn

‎________________________________________________________ _________1¶¶¶¶¶¶_____________________________________ ________§¶¶¶¶¶¶¶¶§______________________________________ _______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__________________________________ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§______________________________________ ______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶§____________________________________ ______§¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________________________________ ______§¶¶¶¶¶¶¶¶________________________________________ ______¶¶¶¶¶¶¶¶§__________________________________ ______¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________________________ ______¶¶¶¶¶¶¶¶1________________________________________ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________________________________ _______§¶¶¶¶¶¶¶¶§_______________________________________ ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________§¶¶¶¶¶§______________ ________1¶¶¶¶¶¶¶¶_________________§¶¶¶¶¶¶¶1______________ _________¶¶¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______________ _________§¶¶¶¶¶¶¶_____(¯`v´¯)____¶¶¶¶¶¶¶¶§______________ _________¶¶¶¶¶¶¶¶____(¯`()´¯)____¶¶¶¶¶¶¶1______________ ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____(_.^._)______§¶¶¶¶¶______________ ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___________§¶¶¶¶¶¶§___ _______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___________ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___§¶¶§________11§§§¶¶¶¶¶¶¶1___________ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___¶¶¶¶¶¶1____1§1§§§¶¶¶¶¶¶¶§__________ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___§¶¶¶¶¶¶§1_1§11§§§¶¶¶¶¶¶¶§__________ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____§¶¶§§¶¶¶¶¶§1§§§¶¶¶¶¶¶¶¶__________ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____§¶¶§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_______§¶¶§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_________1§§1_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§_______________§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________§¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__________ _______1§¶¶¶¶¶¶¶§________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________ _________§¶¶¶¶¶___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________ _________¶S*N¶§_______11§§¶¶¶¶¶¶§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________ _________¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________ ________§¶¶¶¶1_____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________ ________¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________ ________¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶_____111§¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_________ ________¶¶¶¶¶________§¶¶¶¶¶§________¶¶¶¶¶¶¶¶§___________ ________§¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶§_______1¶¶¶¶¶¶¶1__________ ________1¶¶¶§_________1¶¶¶¶¶¶§_______¶¶¶¶¶¶¶1___________ _________¶¶¶§__________¶¶¶¶¶¶¶1______1¶¶¶¶¶¶1__________ _________¶¶¶§___________¶¶¶¶¶¶¶1______¶¶¶¶¶¶__________ _________¶¶¶¶___________§¶¶¶¶¶¶¶§_____¶¶¶¶¶¶________ ________¶¶¶¶¶¶___________§¶¶¶¶¶¶¶§____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__ ________¶¶¶¶¶¶¶1___________¶¶¶¶¶§_____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__ ________¶¶_§¶¶¶¶¶¶_______§¶¶1__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______ Em sẽ yêu anh chứ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét