Thi ẩm lâuon

2.8.15

Áp phích cho Hội chợ Sài Gòn lần thứ nhất

Tổ chức vào ngày 17 tháng 12 năm 1927 đến ngày 15 tháng 1 năm 1928.
In bằng tờ hình màu viết tiếng Quốc ngữ và tiếng Pháp. Ở đây được quảng cáo nhiều thương gia về nhiều lãnh vực thương mại Sài Gòn và các tỉnh Nam Kỳ xưa.