Thi ẩm lâuon

1.1.13

Hoa thơm cỏ lạ

Cây Liriope platyphylla (mạch môn)